Моделювання методом Монте-Карло

У випадку, коли визначення ймовірності наступу нового сценарію реалізації проекту можна обчислити за допомогою електронних таблиць, проводять аналіз ризику за методом імітаційного моделювання, тобто коли аналітик визначає вид та ймовірність розподілу масштабів реалізації проекту і методом відбору мір значущості невизначених змінних розраховує можливість розвитку кожної моделі.

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ

Управління ризиком передбачає не тільки ідентифікацію, аналіз та оцінку ризику, а й розробку заходів щодо зниження ризику. До методів зниження ризиків належать:

· розподіл ризику між учасниками проекту (передача частини ризику співвиконавцям);

· резервування коштів на покриття непередбачених витрат;

· зниження ризиків у плані фінансування;

· страхування.

Резервування коштів на покриття непередбачених витрат є способом боротьби з ризиком, що передбачає встановлення співвідношення між потенційними ризиками, які впливають на вартість проекту, і розміром витрат, необхідних для подолання збою у виконанні проекту.

Управління ризиками передбачає підхід до ризиків і невизначеності не як до статичних, незмінних подій (параметрів), а як до подій, на які можна впливати регулюванням окремих параметрів.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Управління проектами”

1. Елементи системи управління проектами.

2. Основні і локальні цілі управління проектами.

3. Функції управління проектами.

4. Організація системи управління проектами.

5. Проектування організаційної структури управління проектами.

6. Управління проектом з використанням зовнішньої організаційної структури.

7. Переваги матричної побудови організаційної структури управління проектом.

8. Особливості управління проектами на основі внутрішніх організаційних структур.

9. Складові системи планування проекту.10. Методологічні підходи при плануванні проектів.

11. Структуризація проекту.

12. Поєднання структур проекту.

13. Планування послідовності робіт.

14. Діаграма сітки проекту.

15. Визначення тривалості робіт проекту.

16. Календарне планування проекту.

Планування затрат.

18. Вибір джерел ресурсного забезпечення проекту.

19. Оптимізація затрат проекту.

20. Система контролю дотримання параметрів проекту. .

21. Методи контролю реалізації проектів.

22. Процедури контрою і коригування виконання проекту.

23. Сутність і класифікація ризиків проектів.

24. Методи аналізу ризиків.

25. Способи зниження ризикiв проектів.

26. Сучасні концепції управління якістю та їх використання в управлінні проектами.

27. Планування забезпечення якості проекту.

28. Контроль якості проекту.

29. Формування команди проекту.

30. Управління конфліктами в проекті.

31. Лідерство і мотивація в команді.

32. Розвиток команди.

33. Автоматизація робіт при управлінні проектами.

34. Пакети прикладних програм для управління проектами.

35. Універсальні автоматизовані таблиці і графіки.

36. Комп’ютерний пакет “Project Expert”.

37. Календарне планування за допомогою “MS Project“.


8392506378497231.html
8392550613349663.html

8392506378497231.html
8392550613349663.html
    PR.RU™