Стаття 2. Поняття місцевого самоврядувалня 2 страница

52) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-
рятувальної служби. (Частину першу статті 26 доповнено пунктом 52 згі­
дно із Законом № 2470-Ш (2470-14) від 29.05.2001).

2. Виключно на пленарних, засіданнях міських рад (міст з районним поділом), крім питань, зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються ііікі питання:

1) визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у
містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в інтересах територі-
ішьних громад районів у містах:

2) встановлення нормативів централізації коштів від земельною по­
датку на спеціальних бюджетних рахунках районів міста.

Глава 2

Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад

Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад наложать:

а) власні (самоврядні) повноваження:


1) підготовка програм соціально-економічного та культурного роз­
витку сіл. селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування,
подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді
звітів про хід і результати виконання цих програм;

2) забезпечення збалансованого економічного та соціального розви­
тку відповідної території, ефективного використання природних, трудовик і
фінансових ресурсів:

3) забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів,
грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-
економічним і культурним розвитком відповідної території, а також визна­
чення потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливі;

4) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать
до комунальної власності відповідних територіальних громад, внесення до
них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;

5) попередній розгляд планів використання природних ресурсів мі­
сцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення,
спеціалізації та розвитку підприємств І організацій незалежно від форм вла­
сності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади
пропозицій з цих питань;

6} подання до районних, обласних рад необхідних показників та внесення пропозицій до програм соцІально-скономічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на від­повідній території, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та куль­турним розвитком території- задоволенням потреб населення;

7) залучення на договірних засадах підприємств, установ та органі­
зацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-
економічному розвитку сіл, селиш, міст, координація цієї роботи на відпові­
дній території;

8) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво
продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної грома­
ди, на підприємствах, в установах та організаціях;

6) делеговані повноваження:

1) розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій,
що не належать до комунальної власності відповідних територіальних гро­
мад, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні,
екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків І внесення пропо­
зицій до відповідних органів;

2) статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово прожи­
вають на відповідній території.


Стаття 28. Повноваження б галузі бюджету, фінансів і цін

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1} складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвер-чженпя відповідної ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету; гіід-і шпика І подання відповідно до районних, обласних рад необхідних фінан-і оних показників і пропозицій щодо складання проектів районних і облас­них бюджетів;

2) встановлення в порядку І межах, визначених законодавством, та­
рифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг,
пм надаються підприємствами та організаціями комунальної власності від-
поиідної територіальної громади; погодження в установленому порядку цих
мипшь з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до
комунальної власності;

3) встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку
ші користання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності
и-риторіальних громад;

4) здійснення в установленому порядку фінансування видатків з мі-
і ік'кого бюджету;

5) залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та
(іріпнізацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній те­
рм і орІЇ, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво,
рошіирення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і
ішрибничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього при-
рпдноґо середовища;

б) об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого
иіоджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або
ліні спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організа­
цій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіа-
'іі.них громад;

6) делеговані повноваження:

1) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зо-
ім.іГлшнь щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в органі-
іііиіих незалежно від форм власності;

2) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і
і +11111 <|)і її ;

3) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній тс-Стаття 29. Повноваження щодо управління комунальною влас­ністю

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить до
комунальної власності відповідних територіальних громад:

2) встановлення порядку та здійснення контролю за використанням
прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності відпо­
відних територіальних громад;

3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, уста­
нов та організацій комунальної власності відповідних територіальних гро­
мад;

4) підготовка І внесення на розгляд ради пропозиції'! щодо порядку
та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм прива­
тизації та переліку об"єктів комунальної власності, які не підлягають прива­
тизації; організація виконання цих програм; підготовка і внесення на роз­
гляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та
переліку об'єктів, які можуть надаватися у концесію, подання раді письмо­
вих звітів про хід та результати відчуження комунального майна; (Підпункт
4 пункту «а» статті 29 Із змінами, внесеними згідно із Законом № 997-ХІУ
(997-14) від 16.07.99)',

б) делеговане повноваження:

погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих ш відповідній території, які перебувають у державній власності.

Стаття ЗО. Повноваження в галузі житлово-комунального гос­подарства, побутового, торговельного обслуговування, громадської1» харчування,транспорту і зв'язку

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рал належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) управління об'єктами житлово-комунального господарства, по­
бутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебу­
вають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезік1
чення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного ріп
ня та якості послуг населенню;

2) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують ми
ліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавець
житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо іш


користання нежилих приміщень, будинків І споруд, що належать до комуна­льної власності;

3) сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадя­
нам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні
кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання
житла; подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні
та ремонті; сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних
будинків, реєстрація таких об'єднань;

4) реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів; прийн-
ятгя рішень про організацію стоянок автомобільного транспорту, здійснення
контролю за їх діяльністю відповідно до закону;

5) забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до ко­
мунальної власності відповідних територіальних громад, а також населення
паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення пи-
іань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення конт­
ролю за якістю питної води;

6) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та зне­
шкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тва­
рин;

7) організація благоустрою населених пунктів, залучення на догові­
рних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресур­
сів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а та­
кож населення; здійснення контролю за станом благоустрою виробничих
іериторій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм,
створення місць відпочинку громадян;

8) організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх
форм торгівлі;

9) встановлення зручного для населення режиму роботи підпри­
ємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування,
побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відпові­
дних територіальних громад;

10) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирсько-
м> транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосо-
ііно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених зако­
нодавством;

11) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших
місць поховання та їх охорони;

12) залучення на договірних засадах підприємств, установ та оргапі-
ііііііП, то не належать до комунальної власності відповідних територіальних
і рпмад. до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку;

13) надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, па
ри іміщеш-ія реклами;


6) делеговані повноваження:

1) здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі
підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського
харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв'язку:

2) здійснення відповідно до законодавства контролю за належною
експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами
житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування,
побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, за технічним станом, вико­
ристанням та утриманням інших об'єктів нерухомого майна усіх форм влас­
ності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підпри­
ємствах і об'єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу
на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з
охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства;
(Підпункт 2 пункту «б» статті ЗО в редакції Закону № 969-ІУ (969-15) від
19.06.2003);

3) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захис­
ту прав споживачів;

4) встановлення за погодженням з власниками зручного для насе­
лення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств,
установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності;

5) облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контро­
лю за його використанням:

6) надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціа­
льного захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату;

7) здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержан­
ням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях,
розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності;

8) видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних
та комунальних організацій;

9) облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від
форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання та­
ких приміщень для задоволення потреб територіальної громади;

10) облік та реєстрація відповідно до закону об'єктів нерухомого
майна незалежно від форм власності.

Сіаття 31. Повноваження у і алузі будівництва

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні} повноваження:

1) організація за рахунок власних коштів і на наі'ювих засадах буді­вництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та


соціально-культурного призначення, жилих, будинків, а також шляхів місце­вого значення;

2) виконання або делегування на конкурсній основі генеральній бу­
дівельній організації {підрядній організації) функцій замовника па будівний-
і по, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності;

3) розгляд І внесення до відповідних органів виконавчої влади про-
ио'шцій до планів І програм будівництва та реконструкції об'єктів на відпо-
нідній території;

4) залучення на договірних засадах підприємств, установ та органі-
іацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей буді-
псльної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, роз­
питку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного
послуговування;

5) визначення у встановленому законодавством порядку відповідно
до рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) І надання землі для міс-
юбудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

6) підготовка і подання на затвердження ради відповідних місцевих
містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів,
іншої містобудівної документації;

7) встановлення на відповідній території режиму використання та
іаГіудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

8) координація на відповідній території діяльності суб'єктів місто­
будування щодо комплексної забудови населених пунктів;

9) надання відповідно до законодавства дозволу на спорудження
(іи'сістів містобудування незалежно від форм власності;

б) делеговані повноваження:

1) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у
ппрндку, встановленому законодавством;

2) організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням мІстобу-
■іііііюго кадастру населених пунктів;

3) здійснення в установленому порядку державного контролю за до­
жиманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при
іпііінуванні та забудові відповідних територій; зупинення у випадках, перед-
іііічеиих законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної

інкумсіїтації і проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоди іпінколншньому природному середовищу;

4) здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності
ну чіткі» і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають
тмину небезпечних природних і техногенних явищ та процесів:


5) організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії
І культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і
садибних комплексів, природних заповідників;

6) вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобу­
дування.

2. До відання виконавчих органів міських рад (за винятком міст ра­йонного значення), крім повноважень, зазначених у пункті «б» частини першої цієї статті, належить також видача забудовникам архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, ре­конструкцію будинків і споруд, благоустрій територій та надання дозволу на проведення цих робіт.

Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури, фізку­
льтури і спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальним гро­
мадам або передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем
проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпе­
чення:

2) забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої
освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх
здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці
учнів; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-
виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких органі­
зацій;

3) створення при загальноосвітніх навчальних закладах комунальної
власності фонду загальнообов'язкового навчання за рахунок коштів місце­
вого бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів під­
приємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також ко­
штів населення, інших джерел; контроль за використанням коштів цього
фонду за призначенням;

4) забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця на­
вчання і додому школярів;

5) вирішення питань про надання професійним творчим працівни­
кам на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та
лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності;


6) організація медичного обслуговування та харчування у закладах
пі1 піти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать
к'риторіальним громадам або передані їм;

7) створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню
ередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій
населення, художніх промислів І ремесел;

8) сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних това­
риств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які ді­
ти, у сфері охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, роботи з мо-
ппхчю;

9) створення умов для занять фізичною культурою і спортом за міс­
цем проживання населення та в місцях масового відпочинку;

б) делеговані повноваження:

1) забезпечення у межах наданих повноважень доступності І безо-
и гіл і пості освіти та медичного обслуговування на відповідній території, мо-
<*. нішості навчання в школах державною та рідною мовою, вивчення рідної
миші у державних і комунальних навчальних закладах або через національ­
нії культурні товариства;

2) забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і
медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх І ліку-
ічшііних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, визначен­
ії її потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення
'ішпворів на підготовку спеціалістів, організація роботи шодо удосконален­
им кішліфікації кадрів;

3) забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій
шіеелсіпія лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

4) організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку;

5) подання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні;

6) забезпечення школярів, які навчаються в державних і комуналь­
них навчальних закладах, безоплатними підручниками, створення умов для
самоосвіти;

7) організація роботи шодо запобігання бездоглядності неповноліт­
ніх;

8) вирішення відповідно до законодавства питань про повне держа­
нні* утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у
шмишх-іптернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, профе-
< іНпо-техиічних закладах освіти та утримання за рахунок держави осіб, які
міпоіі. пади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в
міняних навчальних закладах, у спеціальних навчальних закладах, про на-

іміїїііі громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах іі|ііі школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах {групах з по-іміьиеппм днем);


9) вирішення питань про надання неповнолітнім, студентам, пенсіо­
нерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об'єктами
культури, фізкультури і спорту, а також визначення порядку компенсації
цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільювих \'мп
вах;

10) забезпечення охорони пам'яток історії та 'Культури вбереженим
та використання культурного надбання;

! 1) реєстрація відповідно до законодавства статутів (шиюжещ, і роташованих на відповідній території закладів охорони здоров'я, навчально-виховних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності; внесення пропозицій до відповідних органів про ліцен­зування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здо­ров'я.

Стаття 33. Повноваження у сфері регулювання земельних від­носин та охорони навколишнього природного середовища

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рал належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

І) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встанов­лення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природ­ними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад; визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємства­ми, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруд­нення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за корис­тування комунальними та санітарними мережами відповідних населених пунктів;

2) підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих
програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіона­
льних програм охорони довкілля;

3) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийнят­
тя рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду
місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення
природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну
або наукову цінність, пам'яткими природи, історії або культури, які охоро­
няються законом:

41 справляння плати за землю: б) делеговані повноваження:


1) здійснення контролю за додержанням земельного та природоохо­
ронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ре­
сурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;

2) реєстрація суб'єктів права власності на землю; реєстрація права
користування землею і договорів на оренду землі; видача документів, що
посвідчують право власності і право користування землею;

3) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
(Підпункт З пункту «б» частини першої статті 33 в редакції Закону Л*
І377-1У (1377-15) від П.12.2003):

4) погодження питань про надання дозволу на спеціальне викорис-
іапня природних ресурсів загальнодержавного значення;

5) вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом;

6) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичай­
них ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залу­
чення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ
і.і організацій, а також населення; (Підпункт 6 пункту «б» частини першої
гпштті 33 в редакції Закону № 969-ІУ (969-15) від 19.06.2003);

7) визначення території для складування, зберігання або розміщення
ішробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства:

8) підготовка висновків щодо надання або вилучення в установле­
ному законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами вико-
іііінчої влади та органами місцевого самоврядування;

9) організація і здійснення землеустрою, погодження проектів зем­
ні/устрою; (Підпункт 9 пункту «б» частини першої статті 33 в редакції
ін'копу № 1377-ІУ (1377-15) від 11.12.2003);

10) здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених
іпкументацією із землеустрою; (Підпункт 10 пункту «б» частини першої

і шитті 33 в редакції Закону № 1377-ІУ (1377-15) від 11.12.2003);

11) створення та забезпечення функціонування місцевих екологіч­
них автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які € складовою
мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої Інформаційно-
шііїлІтичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації.
{Пункт «б» частини першої статті 33 доповнено пунктом 11 згідно із За-
і-'Чіом № 254-ІУ (254-15) від 28.11.2002 - набирає чинності з 01.01.2004 ро-
м І.

2. До відання виконавчих органів міських (за винятком міст район­ний) значення) рад, крім повноважень, зазначених у пункті «б» частини першої цієї статті, належите координація на відповідній території діяльності і мі'ЦІішьно уповноважених державних органів управління з охорони приро-иі (Частина друга статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом ЛЬ І <.'Ш(1317-15) від 11.12.2003).

Стаття 34. Пов

новажсішя у сфері соціального захисту паеелен-

I. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рал належать;

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надхо­
джень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціаль­
ного захисту населення;

2) вирішення відповідно до законодавства питань про подання до­
помоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або
визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також війсь­
ковослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової
служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям у будів­
ництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту
житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у
першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівниц­
тва, садівництва та городництва;

3) організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інва­
лідів будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у
спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також
безоплатного харчування;

4) вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бю­
джетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, вете­
ранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян;
подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених
законодавством;

б) делеговані повноваження:

1) підготовка і подання на затвердження ради цільових місцевих
програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища,
територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності
різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у
розробленні цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і
умов праці та виробничого середовища, зайнятості населення, що затвер­
джуються відповідно районними, обласними радами; (Підпункт І пункту
«б» частини першої статті 34 в редакції Закону № 969-IV (969-15) від
19.06.2003);

2) забезпечення здійснення передбачених законодавством заході»
щодо поліпшення житлових І матеріально-побутових умов інвалідів, ветера­
нів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресії!,
військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас аби
відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян
похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в бу-


пінки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, пні залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян;

3) вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг
і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства;


8389584069349191.html
8389634205670336.html

8389584069349191.html
8389634205670336.html
    PR.RU™